OFERUJĘ PSYCHOTERAPIĘ PSYCHOANALITYCZNĄ W ZAKRESIE:

nerwice
borderline
depresje, stany depresyjne
lęki
fobie
natrętne myśli
napady niepokoju, paniki
trudności wychowawcze
zaburzenia łaknienia
kryzysy życiowe, traumy
trudności w relacjach z innymi osobami (związki partnerskie, relacje interpersonalne, relacje rodzic-dziecko, dziecko-rodzic)
zaburzenia psychosomatyczne i zaburzenia snu
zaburzenia seksualne, parafilie
uzależnienia (substancje psychoaktywne, hazard, seks)
problemy natury rozwoju psychicznego dzieci, młodzieży, dorosłych.

PRACUJĘ Z OSOBAMI DOROSŁYMI, DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ.

Oferuję także:
konsultacje par i małżeństw
konsultacje dla rodziców w kryzysach rozwojowych dzieci w dowolnym momencie rozwojowym dziecka
szkolenia i warsztaty psychoedukacyjne
program "Psychoanalityczna szkoła dla rodziców".

OFERUJĘ SUPERWIZJĘ INDYWIDUALNĄ ORAZ GRUPOWĄ.

Pracuję według uznanych standardów merytorycznych i etycznych realizowanych zgodnie z wymaganiami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Realizacja standardów merytorycznych oznacza przestrzeganie zasad psychoanalizy jako metody służącej poznawaniu prawdy (głównie w obszarze badania ludzkiego umysłu) oraz metody psychoterapeutycznej. W rzeczywistości sprowadza się to do przestrzegania podstawowych założeń psychoanalizy m.in.: uznania istnienia nieświadomości (jako czynnika mającego wpływ na nasze funkcjonowanie) oraz uznania zasady determinizmu, czyli założenia, że jeśli istnieje określony skutek, (np. w postaci jakiejś formy zachowania, myśli czy uczucia), to musi istnieć jego przyczyna.

Zasadniczym celem psychoterapii psychoanalitycznej jest niesienie pacjentowi ulgi w cierpieniu. Dzieje się to poprzez badanie jego nieświadomości i odkrywanie przyczyn cierpienia zarówno w czynnikach wrodzonych, jak i różnego rodzaju doświadczeniach życiowych sięgających najwcześniejszych lat i trwających w sposób ciągły do chwili obecnej. Dzięki tym procesom badawczym następuje zasadnicze pogłębienie wiedzy o sobie samym i swoich nieświadomych procesach. To w konsekwencji prowadzi do poszerzenia świadomości samego siebie, podniesienia jakości życia, w którym pacjent twórczo i adekwatnie wykorzystuje swoje możliwości oraz jest zdolny do nawiązywania stałych, głębokich związków.

Realizacja standardów etycznych sprowadza się do przestrzegania niżej przedstawionego Kodeksu Etycznego.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KODEKSU ETYCZNEGO PTPP (ZA KODEKSEM PTP):

Kodeks obowiązuje wszystkich członków (licencjonowanych oraz honorowych), kandydatów oraz pracowników administracyjnych Towarzystwa.
1. Psychoanalityk lub kandydat zobowiązany jest kierować się zawsze najlepiej rozumianym interesem pacjenta.
2. Psychoanalitykowi nie wolno świadomie uczestniczyć w działaniach stanowiących pogwałcenie praw człowieka, określonych w Deklaracji Praw Człowieka ONZ.
3. Psychoanalityk lub kandydat musi zachować powściągliwość w kontakcie fizycznym, werbalnym i interpersonalnym z pacjentem. Niedopuszczalne są stosunki seksualne z pacjentem, a także z kandydatem będącym w psychoanalizie lub superwizowanym przez psychoanalityka.
4. Psychoanalityk, kandydat lub pracownik administracyjny zobowiązany jest traktować wszystko, co wie od pacjenta, jako tajemnicę zawodową. W każdej sytuacji należy zachować anonimowość pacjenta, chyba że sam pacjent wyraża zgodę na ujawnienie swoich personaliów lub jest to konieczne ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
5. Psychoanalityk lub kandydat musi zachowywać się w taki sposób, by nie przynosić ujmy dobremu imieniu psychoanalizy, Towarzystwa, kolegów i własnemu.
6. Psychoanalityk musi odnosić się z należytym szacunkiem i uwagą do wszystkich członków społeczeństwa, innych profesjonalistów, członków innych organizacji i instytucji.
7. Psychoanalityk zobowiązany jest utrzymywać z pacjentem taką relację, która podlegając profesjonalnym ograniczeniom, pozostaje uczciwa i szczera: psychoanalitykowi nie wolno wprowadzać w błąd pacjenta ani jego rodziny, dopuszczać się kłamstwa ani stosować przymusu.
8. Psychoanalityk, którego Zarząd Towarzystwa uzna winnym naruszenia niniejszego Kodeksu, może być skreślony z listy członków, jego członkostwo może zostać zawieszone lub może on utrzymać upomnienie.
MARIUSZ SIEJEK © 2012
DESIGN: TOHAJDUK